top of page
Chez Leon febr. 2018-jpg (7).jpg

Privacy Statement

Hoe en waarom verzamelt Innova Geveltechniek bv persoonsgegevens?

Innova Geveltechniek bv verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Innova Geveltechniek bv en een (potentiële) klant of aan de situatie dat een (potentiële) klant een mailtje stuurt aan Innova Geveltechniek bv

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Innova Geveltechniek bv zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Innova Geveltechniek bv vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Innova Geveltechniek bv. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

 

Wie is Innova Geveltechniek bv precies?

Innova Geveltechniek bv geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2724 1261, gevestigd aan de Veilingweg 20 te Honselersdijk, bereikbaar op telefoonnummer 0174-620 704 en per mail op info@innovageveltechniek.nl.

 

Heeft Innova Geveltechniek bv een Functionaris Gegevensbescherming?

Innova Geveltechniek bv heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Innova Geveltechniek bv?

Innova Geveltechniek bv verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer)

 • Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres)

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

 

Bij een sollicitatie verwerkt Innova Geveltechniek bv nog aanvullende gegevens, namelijk;

 • Samenstelling gezin, opleiding en vorming

Als je de website van Innova Geveltechniek bv bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:

 • Informatie over het apparaat, locatie, softwaregebruik en dergelijke.

 

Doeleinden voor verwerking van de persoonlijke gegevens:

 • Om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Innova Geveltechniek bv en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Innova Geveltechniek bv zelf een bestelling plaatst.

 • Om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld om periodiek overleg over de voortgang en om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • Om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren.

 • Marketingactiviteiten uitvoeren met als doel meer klanten te krijgen of een grotere naamsbekendheid te verwerven.

 • Om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

 

Mag Innova Geveltechniek bv die gegevens verwerken?

Innova Geveltechniek bv verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Innova Geveltechniek bv zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt Innova Geveltechniek bv persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Innova Geveltechniek bv redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Innova Geveltechniek bv in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

 • dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

 • Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Innova Geveltechniek bv (of een derde)

 • Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

 

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Innova Geveltechniek bv noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen offertes uitbrengen, enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Innova Geveltechniek bv meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Innova Geveltechniek bv uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Innova Geveltechniek bv neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Innova Geveltechniek bv de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Innova Geveltechniek bv alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

 

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

 

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Innova Geveltechniek bv zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft Innova Geveltechniek bv overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals Innova Geveltechniek bv zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

 

Innova Geveltechniek bv beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant. 

 

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

Ja, Innova Geveltechniek bv geeft geen persoonsgegevens door naar landen buiten Europa.

 

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Innova Geveltechniek bv bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Innova Geveltechniek bv allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Innova Geveltechniek bv waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Innova Geveltechniek bv zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

 

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Innova Geveltechniek bv een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Innova Geveltechniek bv uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

 

Innova Geveltechniek bv

Veilingweg 20

2675 BR  Honselersdijk

0174-620 704

info@innovageveltechniek.nl

Innova Geveltechniek bv zal binnen een maand reageren op uw bericht.

 

Als u meent dat Innova Geveltechniek bv handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

 

Is er bij Innova Geveltechniek bv sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Innova Geveltechniek bv geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

 

Wat moet ik nog meer weten?

Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Innova Geveltechniek bv een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Innova Geveltechniek bv passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Innova Geveltechniek bv beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.

Het privacybeleid van Innova Geveltechniek bv ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.

Innova Geveltechniek bv zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacybeleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Innova Geveltechniek bv heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

 

Versie 2.0, d.d. 26-05-2019

bottom of page